www.pzv.sk


Podnik živočíšnej výroby a.s.

Topoľčianska cesta 321, Žabokreky nad Nitrou

IČO:  00 205 931Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Názov organizácie : Podnik živočíšnej výroby, a.s.
Sídlo: Topoľčianska cesta 321, 95852 Žabokreky nad Nitrou
IČO: 00 205 931
Štatutárny zástupca: Ing. Timotej Husár, CSc. – predseda predstavenstva a.s.
                                Ing. Gabriel Bíro – člen predstavenstva
Web:  www.pzv.sk

Profil:

Spoločnosť Podnik živočíšnej výroby, a.s. je verejným obstarávateľom
podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie
stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom
o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne
spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými
referátmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri
verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie
stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov,
služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky
oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované vo Vestníku
verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.


Vyhlásené VO

Ukončené VO


©2015  Podnik živočíšnej výroby a.s.