www.pzv.sk


Podnik živočíšnej výroby a.s.

Topoľčianska cesta 321, Žabokreky nad Nitrou

IČO:  00 205 931"MODERNIZÁCIA FARMY VÝKRMU BROJLEROVÝCH KURČIAT,  RYBANY"Súťažné podklady

Výzva na predkladanie ponúk 14923 - WYP

Oznámenie o otváraní obálok

Informačná povinnosť

Zápisnica 1 - otváranie ponúk Kritériá

Zápisnica - vyhodnotenie ponúk Kritériá

Zápisnica 1 - vyhodnotenie podmienok účasti v súťaži

Zápisnica 2 - vyhodnotenie podmienok účasti v súťaži

Cenová ponuka víťazná

Informácia o uzatvorení zmluvy

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Podnik živočíšnej výroby

Zápisnica vyhodnotenia podmienok účasti v súťaži©2015  Podnik živočíšnej výroby a.s.